การประชุมสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ เปิดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2566

เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567