โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566