โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

วันที่ 13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือโดย นายจำเนียร สายบุตร นายกอบต. ร่วมกับโรงเรียนบ้านเมืองเสือ โรงเรียนบ้านหนองแคนและโรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน