โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ

นายจำเนียร สายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ พร้อมด้วยประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ โดยเฉพาะการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชซึ่งก่อให้เกิดการกีดขวางการไหลของน้ำ การตื้นเขินในการกักน้ำ จึงได้จัดทำโครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถานที่ ณ หนองสระจอก หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเสือ