โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับ รพสต.เมืองเสือ และ อสม.หมู่ ๔ ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ ๔ บ้านหนองแคน โดยพ่นหมอกควันรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบๆบ้านผู้ป่วยและหยอดทรายอะเบท