ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
2 เลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
3 การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 โหลด
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1.2564 โหลด
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
9 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 โหลด
22 แนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โหลด
23 โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 โหลด
25 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
33 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562 โหลด
36 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
41 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
42 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โหลด
43 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โหลด
44 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 โหลด
45 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
49 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
50 เกร็ดความรู้การบริหารงานบุคคล โหลด
51 แผ่นพับส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรการแต่งกายของข้าราชการ โหลด
52 แผ่นพับคู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา โหลด
53 แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โหลด
57 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
70 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
71 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
72 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
73 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด