องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
43 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
44 เลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
45 การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 โหลด
48 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1.2564 โหลด
50 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
51 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 โหลด
63 แนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โหลด
64 โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 โหลด
66 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
74 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562 โหลด
77 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
82 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
83 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โหลด
84 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โหลด
85 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 โหลด
86 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
90 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
91 เกร็ดความรู้การบริหารงานบุคคล โหลด
92 แผ่นพับส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรการแต่งกายของข้าราชการ โหลด
93 แผ่นพับคู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา โหลด
94 แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โหลด
98 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
111 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
112 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
113 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
114 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด