องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
58 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
59 เลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
60 การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 โหลด
62 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1.2564 โหลด
64 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
65 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 โหลด
77 แนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โหลด
78 โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 โหลด
80 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
88 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562 โหลด
91 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
96 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
97 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โหลด
98 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โหลด
99 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 โหลด
100 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
104 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
105 เกร็ดความรู้การบริหารงานบุคคล โหลด
106 แผ่นพับส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรการแต่งกายของข้าราชการ โหลด
107 แผ่นพับคู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา โหลด
108 แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โหลด
112 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
125 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
126 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
127 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
128 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด