ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
การดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ โหลด
17 ประกาศการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 โหลด
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โหลด
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โหลด
21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โหลด
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โหลด
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โหลด
24 ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โหลด
25 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
26 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โหลด
27 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โหลด
อำนาจหน้าที่
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
29 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โหลด
โครงสร้างหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
28 โครงสร้างหน่วยงานของ อบต.เมืองเสือ โหลด
พรบ.อำนวยความสะดวก
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
36 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
37 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
38 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
39 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน โหลด
40 การรับชำระภาษีป้าย โหลด
41 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
42 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
43 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โหลด
44 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
45 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
46 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) โหลด
47 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
48 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) โหลด
49 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) โหลด
50 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โหลด
51 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
52 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
53 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
54 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
55 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
56 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
58 ผลการตรวจสอบการคลังของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โหลด
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 โหลด
59 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 โหลด
60 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
15 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โหลด
63 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
4 การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2558 โหลด
5 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
6 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
64 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด
65 ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โหลด
66 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส โหลด
67 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
33 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 โหลด
34 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 1 โหลด
61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โหลด
71 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - - โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 3,4 โหลด
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 1,2 โหลด
32 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 โหลด
35 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 โหลด
68 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่3 - - โหลด
73 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 - - โหลด
74 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - - โหลด
75 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่4-5 - - โหลด
76 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่1-2 - - โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการติดตาามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
30 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 โหลด
57 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 โหลด
69 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 - - โหลด
แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
31 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
62 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
70 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด
แผนอัตรากำลัง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
72 แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 - - โหลด

งานกองคลัง


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 3) โหลด
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 2) โหลด
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 2) โหลด
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกันยายน 2560 โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
4 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
12 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โหลด
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด

งานกองการศึกษาฯ


รายงานการประชุม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 เดือนธันวาคม 2561 โหลด
2 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
3 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
4 เดือนสิงหาคม 2561 โหลด
5 เดือนกรกฎาคม 2561 โหลด
6 เดือนมิถุนายน 2561 โหลด
7 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
8 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
9 เดือนเมษายน 2561 โหลด
10 เดือนมีนาคม 2561 โหลด
11 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โหลด
12 เดือนมกราคม 2561 โหลด
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
20 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
21 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
22 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2560 โหลด
23 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2560 โหลด
24 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน เมษายน 2560 โหลด
25 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โหลด
26 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มกราคม 2560 โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
14 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
15 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
16 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โหลด
17 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
18 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งทีี 1 ประจำปี 2561 โหลด
19 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
27 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
28 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
29 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
30 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
31 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


คู่มือประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด