องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


งานตรวจสอบภายใน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
4 นโยบายและขั้นคอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โหลด
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
21 หลักเกณฑ์การให้โทษฯ โหลด
22 หลักเกณฑ์การให้คุณ โหลด
23 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ โหลด
24 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โหลด
25 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร โหลด
26 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โหลด
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
28 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ โหลด
39 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โหลด
40 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
32 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
37 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
19 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
38 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โหลด
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
17 นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
46 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
35 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
36 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โหลด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
45 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
31 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โหลด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
20 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ (พ.ศ.2566- 2570) โหลด
44 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
42 แผนพัฒนาบุคลากร โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน โหลด
รา่ยงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
29 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โหลด
ข้อมูลการสำรวจตลาด ในพื้นที่ปี 2564
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
14 โหลด
15 โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
33 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โหลด
34 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากร โหลด
41 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
43 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
56 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ "สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" โหลด
57 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
63 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน โหลด
79 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ โหลด
81 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. โหลด
82 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
83 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โหลด
84 มาตรการป้องกันการรับสินบน โหลด
85 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ โหลด
86 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
87 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ โหลด
89 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รัปชั่น โหลด
90 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โหลด
93 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563(รอบ 6 เดือน) โหลด
94 ประกาศแสดงเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด
119 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
120 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
176 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
30 รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2564 โหลด
50 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน(ต.ค.2564-มี.ค.2565) โหลด
66 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
109 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
129 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โหลด
175 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
95 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) พ.ศ. 2562 โหลด
121 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 โหลด
172 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560 โหลด
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
52 รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ อบต. เมืองเสือ ประจำปี 2564 โหลด
101 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ ประจำปี 2562 โหลด
124 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 โหลด
171 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
170 ผลการตรวจสอบการคลังของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โหลด
พรบ.อำนวยความสะดวก
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
148 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
149 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
150 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
151 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน โหลด
152 การรับชำระภาษีป้าย โหลด
153 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
154 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
155 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โหลด
156 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
157 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
158 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) โหลด
159 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
160 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) โหลด
161 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) โหลด
162 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โหลด
163 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
164 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
165 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
166 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
167 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
168 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
โครงสร้างหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
55 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ O1 โหลด
67 โครงสร้างหน่วยงานของ อบต.เมืองเสือ โหลด
อำนาจหน้าที่
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
51 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
53 อำนาจหน้าที่อบต.เมืองเสือตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7)พ.ศ. 2562 โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
132 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 โหลด
133 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โหลด
134 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โหลด
135 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โหลด
136 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โหลด
137 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โหลด
138 ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โหลด
139 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
140 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โหลด
141 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โหลด
การดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
130 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ โหลด
131 ประกาศการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โหลด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
58 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
59 เลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
60 การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 โหลด
62 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1.2564 โหลด
64 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
65 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 โหลด
77 แนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โหลด
78 โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 โหลด
80 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
88 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562 โหลด
91 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
96 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
97 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โหลด
98 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โหลด
99 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 โหลด
100 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
104 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
105 เกร็ดความรู้การบริหารงานบุคคล โหลด
106 แผ่นพับส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรการแต่งกายของข้าราชการ โหลด
107 แผ่นพับคู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา โหลด
108 แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โหลด
112 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
125 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
126 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
127 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
128 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
ฐานข้อมูลสภาพน้ำปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 ฐานข้อมูลสภาพน้ำปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 1 1 โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
47 ข้อมุูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2564 โหลด
48 ข้อมุูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565( ต.ค.64-มี.ค.65) โหลด
49 ข้อมุูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565( ต.ค.64-มี.ค.65) โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
75 รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โหลด
76 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
102 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
103 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
145 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 โหลด
146 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 1 โหลด
173 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โหลด
180 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - - โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 4 โหลด
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 3 โหลด
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 2 โหลด
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 1 โหลด
68 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 โหลด
69 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 โหลด
70 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 โหลด
71 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 โหลด
92 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม พ.ศ.2563 โหลด
113 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 โหลด
114 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 โหลด
122 แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 3,4 โหลด
123 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 1,2 โหลด
144 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 โหลด
147 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 โหลด
177 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่3 - - โหลด
182 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 - - โหลด
183 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - - โหลด
184 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่4-5 - - โหลด
185 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่1-2 - - โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
61 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2563) โหลด
117 รายงานผลการติดตาามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
142 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 โหลด
169 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 โหลด
178 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 - - โหลด
แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
54 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โหลด
72 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
73 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โหลด
115 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
118 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
143 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
174 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
179 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด
แผนอัตรากำลัง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 3 โหลด
12 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 2 โหลด
74 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โหลด
110 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 โหลด
111 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ.2561-2563 โหลด
116 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้าง ฉบับที่ 1 ปี 2563) โหลด
181 แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 - - โหลด

งานกองคลัง


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 โหลด
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายงานประมาณรายรับ) โหลด
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายงานประมาณรายจ่าย) โหลด
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายละเอียดประมาณการรายรับ) โหลด
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) โหลด
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 โหลด
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
22 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
31 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 โหลด
32 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 โหลด
33 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 โหลด
42 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 3) โหลด
43 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 2) โหลด
44 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2565 โหลด
6 รายงานผลการดำเนินการปี-ไตรมาสที่-4-2565 โหลด
20 ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2563 โหลด
21 รายงานงบแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 โหลด
24 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3,4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
28 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 โหลด
35 รายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โหลด
40 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 2) โหลด
41 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ต.ค. 2564 - ก.พ. 2565) โหลด
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โหลด
7 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โหลด
46 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกันยายน 2560 โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 โหลด
3 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอิ่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โหลด
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
25 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
36 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
39 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
47 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โหลด
16 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) โหลด
26 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
27 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
30 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โหลด
34 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
45 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
49 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โหลด
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63-ม.ค.64 โหลด
29 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โหลด
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด

Eservice


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แบบคำร้องทุกข์ทั่วไป โหลด

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
20 เดือนธันวาคม 2561 โหลด
21 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
22 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
23 เดือนสิงหาคม 2561 โหลด
24 เดือนกรกฎาคม 2561 โหลด
25 เดือนมิถุนายน 2561 โหลด
26 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
27 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
28 เดือนเมษายน 2561 โหลด
29 เดือนมีนาคม 2561 โหลด
30 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โหลด
31 เดือนมกราคม 2561 โหลด
32 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
39 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
40 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
41 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2560 โหลด
42 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2560 โหลด
43 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน เมษายน 2560 โหลด
44 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โหลด
45 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มกราคม 2560 โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โหลด
2 สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 โหลด
3 สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 โหลด
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ครั้งแรก โหลด
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 โหลด
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โหลด
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
17 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
19 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
33 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
34 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
35 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โหลด
36 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
37 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งทีี 1 ประจำปี 2561 โหลด
38 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
46 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
47 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
48 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
49 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
50 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


Q&A คำถามคำตอบสำหรับปัญหาที่พบบ่อย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 โหลด
21 การ้องเรียนร้องทุกข์สามารถดำเนินการได้อย่างไร โหลด
22 การขอจดทะเบียนพานิชย์มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร โหลด
23 การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนหรือดัดแปลงอาคารสิ่งปลูกสร้างต้องดำเนินการอย่างไร โหลด
24 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องดำเนินการอย่างไร โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โหลด
17 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
18 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โหลด
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
20 รายงานผลการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต. เมืองเสือ โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต. เมืองเสือ โหลด
คู่มือประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 การชำระภาษีป้าย โหลด
11 การขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
12 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ โหลด
13 การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร โหลด
14 การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
15 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โหลด
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 แบบรับรองสถานะครัวเรือน แบบ ดร.2 โหลด
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.1 โหลด
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
7 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
8 คำขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
9 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร โหลด