องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


งานตรวจสอบภายใน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
35 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
37 นโยบายและขั้นคอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โหลด
38 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
49 หลักเกณฑ์การให้โทษฯ โหลด
50 หลักเกณฑ์การให้คุณ โหลด
51 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ โหลด
52 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โหลด
53 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร โหลด
54 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โหลด
55 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
56 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ โหลด
66 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โหลด
67 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 โหลด
59 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
25 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โหลด
64 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
47 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
23 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
65 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โหลด
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 กรประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO GIFT POLICY โหลด
19 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
20 นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
21 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
72 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
26 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 โหลด
62 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
12 การจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน โหลด
63 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โหลด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 กิจกรรมการที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โหลด
8 การจัดตั้งแนวทางปฎิบัติ Dot _ Don ts ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
9 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา โหลด
13 การขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
14 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ โหลด
15 ประมวลจริยธรรม อบต.เมืองเสือ โหลด
71 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
22 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 โหลด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 โหลด
48 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
27 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ (พ.ศ.2566- 2570) โหลด
70 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -พ.ศ. 2566 โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
24 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน โหลด
28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.เมืองเสือ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน โหลด
46 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน โหลด
รา่ยงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.เมืองเสือ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน โหลด
57 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 การดำเนินตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 โหลด
60 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โหลด
61 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากร โหลด
68 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
17 นโยบายและแผนการบริหารการทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 โหลด
69 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
80 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ "สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" โหลด
81 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
87 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน โหลด
103 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ โหลด
105 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. โหลด
106 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
107 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โหลด
108 มาตรการป้องกันการรับสินบน โหลด
109 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ โหลด
110 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
111 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ โหลด
113 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รัปชั่น โหลด
114 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โหลด
117 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563(รอบ 6 เดือน) โหลด
118 ประกาศแสดงเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด
140 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
141 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
194 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 โหลด
58 รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2564 โหลด
74 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน(ต.ค.2564-มี.ค.2565) โหลด
90 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
130 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
193 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
142 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 โหลด
190 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560 โหลด
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
29 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ประจปี พ.ศ.2565 โหลด
76 รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ อบต. เมืองเสือ ประจำปี 2564 โหลด
145 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 โหลด
189 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
188 ผลการตรวจสอบการคลังของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โหลด
พรบ.อำนวยความสะดวก
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
166 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
167 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
168 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
169 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน โหลด
170 การรับชำระภาษีป้าย โหลด
171 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
172 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
173 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โหลด
174 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
175 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
176 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) โหลด
177 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
178 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) โหลด
179 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) โหลด
180 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โหลด
181 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
182 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
183 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
184 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
185 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
186 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
โครงสร้างหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
79 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ O1 โหลด
91 โครงสร้างหน่วยงานของ อบต.เมืองเสือ โหลด
อำนาจหน้าที่
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
75 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
77 อำนาจหน้าที่อบต.เมืองเสือตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7)พ.ศ. 2562 โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
150 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 โหลด
151 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โหลด
152 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โหลด
153 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โหลด
154 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โหลด
155 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โหลด
156 ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โหลด
157 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
158 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โหลด
159 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โหลด
การดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โหลด
2 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ โหลด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
36 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
82 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
83 เลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
84 การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 โหลด
86 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1.2564 โหลด
88 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
89 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 โหลด
101 แนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โหลด
102 โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 โหลด
104 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
112 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562 โหลด
115 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
119 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
120 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โหลด
121 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โหลด
122 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 โหลด
125 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
126 เกร็ดความรู้การบริหารงานบุคคล โหลด
127 แผ่นพับส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรการแต่งกายของข้าราชการ โหลด
128 แผ่นพับคู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา โหลด
129 แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โหลด
133 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
146 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
147 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
148 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
149 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
18 รายงานการเก็บข้อมูลเชิงสถติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
73 ข้อมุูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565( ต.ค.64-มี.ค.65) โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
39 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
99 รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โหลด
100 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
123 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
124 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
163 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 โหลด
164 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 1 โหลด
191 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โหลด
198 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - - โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
30 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 4 โหลด
31 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 3 โหลด
32 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 2 โหลด
33 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 1 โหลด
40 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 4 โหลด
41 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 3 โหลด
42 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 2 โหลด
43 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 1 โหลด
92 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 โหลด
93 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 โหลด
94 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 โหลด
95 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 โหลด
116 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม พ.ศ.2563 โหลด
134 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 โหลด
135 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 โหลด
143 แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 3,4 โหลด
144 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 1,2 โหลด
162 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 โหลด
165 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 โหลด
195 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่3 - - โหลด
200 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 - - โหลด
201 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - - โหลด
202 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่4-5 - - โหลด
203 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่1-2 - - โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
85 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2563) โหลด
138 รายงานผลการติดตาามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
160 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 โหลด
187 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 โหลด
196 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 - - โหลด
แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
34 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
78 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โหลด
96 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
97 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โหลด
136 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
139 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
161 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
192 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
197 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด
แผนอัตรากำลัง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
44 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 3 โหลด
45 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 2 โหลด
98 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โหลด
131 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 โหลด
132 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ.2561-2563 โหลด
137 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้าง ฉบับที่ 1 ปี 2563) โหลด
199 แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 - - โหลด

งานกองคลัง


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
12 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 โหลด
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายงานประมาณรายรับ) โหลด
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายงานประมาณรายจ่าย) โหลด
21 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายละเอียดประมาณการรายรับ) โหลด
22 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) โหลด
24 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 โหลด
25 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
29 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
38 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 โหลด
39 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 โหลด
40 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 โหลด
49 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 3) โหลด
50 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 2) โหลด
51 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2565 โหลด
13 รายงานผลการดำเนินการปี-ไตรมาสที่-4-2565 โหลด
27 ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2563 โหลด
28 รายงานงบแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 โหลด
31 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3,4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
35 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 โหลด
42 รายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โหลด
47 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 2) โหลด
48 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 โหลด
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 โหลด
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ต.ค. 2564 - ก.พ. 2565) โหลด
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โหลด
14 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โหลด
53 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกันยายน 2560 โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 รายงานเงินสะสม ประจำปี 2566 โหลด
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส-2 ประจำปี 2566 โหลด
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 โหลด
10 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอิ่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โหลด
26 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
32 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
43 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
46 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
54 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 โหลด
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โหลด
23 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) โหลด
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
34 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โหลด
41 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
52 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
56 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 โหลด
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โหลด
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63-ม.ค.64 โหลด
36 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โหลด
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด

Eservice


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แบบคำร้องทุกข์ทั่วไป โหลด

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
24 เดือนธันวาคม 2561 โหลด
25 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
26 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
27 เดือนสิงหาคม 2561 โหลด
28 เดือนกรกฎาคม 2561 โหลด
29 เดือนมิถุนายน 2561 โหลด
30 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
31 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
32 เดือนเมษายน 2561 โหลด
33 เดือนมีนาคม 2561 โหลด
34 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โหลด
35 เดือนมกราคม 2561 โหลด
36 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
43 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
44 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
45 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2560 โหลด
46 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2560 โหลด
47 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน เมษายน 2560 โหลด
48 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โหลด
49 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มกราคม 2560 โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 พ.ย. 2565 โหลด
2 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 ส.ค. 2565 โหลด
3 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 ส.ค. 2565 โหลด
4 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 มิ.ย. 2565 โหลด
5 สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 พ.ค. 2565 โหลด
6 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โหลด
7 สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 โหลด
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ครั้งแรก โหลด
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 โหลด
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
13 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
19 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โหลด
20 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
21 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
22 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
23 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
37 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
38 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
39 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โหลด
40 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
41 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งทีี 1 ประจำปี 2561 โหลด
42 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
50 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
51 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
52 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
53 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
54 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต. เมืองเสือ โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต. เมืองเสือ โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ โหลด
คู่มือประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 การชำระภาษีป้าย โหลด
11 การขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
12 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ โหลด
13 การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร โหลด
14 การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
15 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โหลด
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 แบบรับรองสถานะครัวเรือน แบบ ดร.2 โหลด
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.1 โหลด
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
7 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
8 คำขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
9 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร โหลด