ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


ฐานข้อมูลสภาพน้ำปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 ฐานข้อมูลสภาพน้ำปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 1 1 โหลด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
2 เลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
3 การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 โหลด
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1.2564 โหลด
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
9 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 โหลด
22 แนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โหลด
23 โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 โหลด
25 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
33 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562 โหลด
36 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
41 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
42 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โหลด
43 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โหลด
44 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 โหลด
45 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
49 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
50 เกร็ดความรู้การบริหารงานบุคคล โหลด
51 แผ่นพับส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรการแต่งกายของข้าราชการ โหลด
52 แผ่นพับคู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา โหลด
53 แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โหลด
57 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
70 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
71 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
72 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
73 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
การดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
75 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ โหลด
76 ประกาศการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
77 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 โหลด
78 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โหลด
79 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โหลด
80 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โหลด
81 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โหลด
82 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โหลด
83 ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โหลด
84 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
85 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โหลด
86 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โหลด
อำนาจหน้าที่
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
87 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โหลด
โครงสร้างหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 โครงสร้างหน่วยงานของ อบต.เมืองเสือ โหลด
พรบ.อำนวยความสะดวก
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
94 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
95 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
96 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
97 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน โหลด
98 การรับชำระภาษีป้าย โหลด
99 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
100 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
101 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โหลด
102 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
103 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
104 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) โหลด
105 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
106 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) โหลด
107 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) โหลด
108 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โหลด
109 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
110 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
111 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
112 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
113 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
114 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
116 ผลการตรวจสอบการคลังของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โหลด
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
19 ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
46 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ ประจำปี 2562 โหลด
69 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 โหลด
117 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
40 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) พ.ศ. 2562 โหลด
66 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 โหลด
118 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
54 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
74 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โหลด
121 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน โหลด
24 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ โหลด
26 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. โหลด
27 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
28 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โหลด
29 มาตรการป้องกันการรับสินบน โหลด
30 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ โหลด
31 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
32 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ โหลด
34 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รัปชั่น โหลด
35 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โหลด
38 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563(รอบ 6 เดือน) โหลด
39 ประกาศแสดงเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด
64 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
65 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
122 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
20 รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โหลด
21 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
47 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
48 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
91 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 โหลด
92 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 1 โหลด
119 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โหลด
126 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - - โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 โหลด
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 โหลด
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 โหลด
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 โหลด
37 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม พ.ศ.2563 โหลด
58 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 โหลด
59 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 โหลด
67 แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 3,4 โหลด
68 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 1,2 โหลด
90 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 โหลด
93 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 โหลด
123 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่3 - - โหลด
128 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 - - โหลด
129 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - - โหลด
130 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่4-5 - - โหลด
131 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่1-2 - - โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2563) โหลด
62 รายงานผลการติดตาามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
88 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 โหลด
115 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 โหลด
124 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 - - โหลด
แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
17 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โหลด
60 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
63 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
89 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
120 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
125 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด
แผนอัตรากำลัง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โหลด
55 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 โหลด
56 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ.2561-2563 โหลด
61 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้าง ฉบับที่ 1 ปี 2563) โหลด
127 แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 - - โหลด

งานกองคลัง


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 โหลด
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
7 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
16 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 โหลด
17 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 โหลด
18 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 โหลด
27 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 3) โหลด
28 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 2) โหลด
29 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2563 โหลด
6 รายงานงบแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 โหลด
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3,4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 โหลด
20 รายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โหลด
25 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 2) โหลด
26 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
31 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกันยายน 2560 โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
10 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
21 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
24 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
32 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) โหลด
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โหลด
19 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
30 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
34 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63-ม.ค.64 โหลด
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โหลด
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด

งานกองการศึกษาฯ


รายงานการประชุม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 เดือนธันวาคม 2561 โหลด
17 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
18 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
19 เดือนสิงหาคม 2561 โหลด
20 เดือนกรกฎาคม 2561 โหลด
21 เดือนมิถุนายน 2561 โหลด
22 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
23 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
24 เดือนเมษายน 2561 โหลด
25 เดือนมีนาคม 2561 โหลด
26 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โหลด
27 เดือนมกราคม 2561 โหลด
28 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
35 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
36 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
37 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2560 โหลด
38 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2560 โหลด
39 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน เมษายน 2560 โหลด
40 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โหลด
41 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มกราคม 2560 โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 โหลด
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
5 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โหลด
12 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
29 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
30 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
31 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โหลด
32 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
33 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งทีี 1 ประจำปี 2561 โหลด
34 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
42 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
43 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
44 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
45 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
46 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


Q&A คำถามคำตอบสำหรับปัญหาที่พบบ่อย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
18 การ้องเรียนร้องทุกข์สามารถดำเนินการได้อย่างไร โหลด
19 การขอจดทะเบียนพานิชย์มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร โหลด
20 การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนหรือดัดแปลงอาคารสิ่งปลูกสร้างต้องดำเนินการอย่างไร โหลด
21 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องดำเนินการอย่างไร โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โหลด
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โหลด
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
17 รายงานผลการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
คู่มือประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 การชำระภาษีป้าย โหลด
8 การขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
9 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ โหลด
10 การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร โหลด
11 การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
12 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โหลด
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แบบรับรองสถานะครัวเรือน แบบ ดร.2 โหลด
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.1 โหลด
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
5 คำขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
6 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร โหลด