ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานกองคลัง


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
4 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
12 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด