ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
2 การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2558 โหลด
3 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
4 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
62 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด
63 ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โหลด
64 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส โหลด
65 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด