องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
111 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ "สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" โหลด
112 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
118 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน โหลด
134 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ โหลด
136 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. โหลด
137 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
138 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โหลด
139 มาตรการป้องกันการรับสินบน โหลด
140 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ โหลด
141 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
142 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ โหลด
144 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รัปชั่น โหลด
145 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โหลด
148 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563(รอบ 6 เดือน) โหลด
149 ประกาศแสดงเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด
171 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
172 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
225 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด