องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
82 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ "สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" โหลด
83 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
89 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน โหลด
105 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ โหลด
107 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. โหลด
108 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
109 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โหลด
110 มาตรการป้องกันการรับสินบน โหลด
111 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ โหลด
112 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
113 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ โหลด
115 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รัปชั่น โหลด
116 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โหลด
119 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563(รอบ 6 เดือน) โหลด
120 ประกาศแสดงเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด
142 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
143 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
196 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด