องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
41 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ "สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" โหลด
42 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
49 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน โหลด
65 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ โหลด
67 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. โหลด
68 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
69 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โหลด
70 มาตรการป้องกันการรับสินบน โหลด
71 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ โหลด
72 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
73 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ โหลด
75 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รัปชั่น โหลด
76 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โหลด
79 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563(รอบ 6 เดือน) โหลด
80 ประกาศแสดงเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด
105 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
106 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
162 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด