องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
78 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ "สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" โหลด
79 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
85 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน โหลด
101 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ โหลด
103 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. โหลด
104 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
105 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โหลด
106 มาตรการป้องกันการรับสินบน โหลด
107 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ โหลด
108 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
109 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ โหลด
111 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รัปชั่น โหลด
112 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โหลด
115 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563(รอบ 6 เดือน) โหลด
116 ประกาศแสดงเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด
138 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
139 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
194 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด