ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
14 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
15 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
16 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โหลด
17 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
18 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งทีี 1 ประจำปี 2561 โหลด
19 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
27 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
28 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
29 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
30 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
31 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด