โครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากร