ประชุมจัดทำแผนรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคง ตามโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมการทำแผน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ โดยมีเข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย นายก อบต. ปลัดอำเภอประจำตำบล ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต. พัฒนาการประจำตำบล เกษตรประจำตำบล ผู้แทน สภอ.พยัคฆฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม