กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลเมืองเสือ ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล

10 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลเมืองเสือ ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล เพื่อรับรองผู้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการชุมชนสุขภาพดี งานบุญประเพณี ปลอดแอลกอฮอล์ ตำบลเมืองเสือ ปีงบประมาณ 2565

เจ้าภาพงานบุญ : แม่ทองใบ สมศรี บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเสือ

เอกสารเพิ่มเติม