กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ รับมอบเงินจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

เอกสารเพิ่มเติม