กลุ่มสตรี ม. 8 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก พช. เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริม ในการทำ