อบต. เมืองเสือจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปิดภาคเรียน กรณีเหตุพิเศษ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ปกครองประสบปัญหาว่างงาน ขาดรายได้ ได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาอาหารที่มีคุณค่าให้กับเด็กเล็กได้

อบต. เมืองเสือจึงได้จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปิดภาคเรียน กรณีเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองในสังกัด อปท.โดยแจกจ่ายอาหารกลางวันของเด็กเล็กฯ ให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่
5 พ.ค. 2563 เป็นต้นมา และในการรับอาหารได้จัดระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด