องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้แก่