อบต.เมืองเสือจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการให้ความรู้และศึกษาดูงาน ณ ไร่รวมพลัง ต.เวียงสะอาด