อบต.เมืองเสือจัดโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเพาะปลูกเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเก่าน้อย ต.หนองบัวแก้ว