องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเสือ และ อสม.หมู่ที่ 5 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกหลังพบผู้ป่วย 1 รายในพื้นที่