7 กรกฎาคม 2563 โครงการดำเนินการ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม “ประชารัฐ” ร่วมใจ สร้าง “เมืองสวย น้ำใส” อย่างยั่งยืน

7 กรกฎาคม 2563 ประชาชน ม.7 บ้านโนนศรีสุวรรณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเสือ ดำเนิน  โครงการดำเนินการ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563  กิจกรรม “ประชารัฐ” ร่วมใจ สร้าง “เมืองสวย น้ำใส” อย่างยั่งยืน   ณ หนองสาธารณะ  หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ