ท่านนายก จำเนียร สายบุตร ร่วมมอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

12 พ.ค.2565

วันนี้นำทีมโดยท่านนายก จำเนียร สายบุตร

ท่านปลัดรุ่งอรุณ ทุมมาลา พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเสือ และ ส.อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมมอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย