โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันที่ 2 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรม "อบรมถ่ายทอดความรู้แนวทางการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม