ขอเชิญผู้เคยรับบริการจาก อบต.เมืองเสือร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/r5yd4g

 

เอกสารเพิ่มเติม